ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

___________________ І.І.Головня

 

 

 

Затверджений у сумі

     5 782 800, 00 грн_п’ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі вісімсот гривень 00 коп 

(сума літерами і цифрами)

Директор НВК «Дзвіночок»

________________ В.І.Шинкаренко


КОШТОРИС

на 2018 рік

39561452 Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Міста Новгород-Сіверський, Чернігівська область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету – міський бюджет

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) _ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком)

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ-усього

х

5 679 500. 00

103 300. 00

5 782 800. 00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5 679 500. 00

х

5 679 500. 00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

х

103 300. 00

103 300. 00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250 100 00

х

95 700. 00

95 700. 00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250 10 100

х

95 700. 00

95 700. 00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250 200 00

х

7 600. 00

7 600. 00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів

250 202 00

х

7 600. 00

7 600. 00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

5 679 500. 00

103 300. 00

5 782 800. 00

Поточні видатки

2 000

5 679 500. 00

103 300. 00

5 782 800. 00

Оплата праці

2110

3 486 200. 00

0,00

3 486 200. 00

Заробітна плата

2111

3 486 200. 00

0,00

3 486 200. 00

Нарахування на оплату плату

2120

767 000. 00

0,00

767 000. 00

Використання товарів і послуг

2200

1 425 800. 00

103 300. 00

1 529 100. 00

Предмети, матеріали обладнання та інвентар

2210

47 100. 00

0,00

47 100. 00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1 500. 00

0,00

1 500. 00

Продукти харчування

2230

442 800.00

103 300.00

546 100.00

Оплата послуг, крім комунальних

2240

32 500.00

0.00

32 500.00

Видатки на відрядження

2250

9 000.00

0.00

9 000.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

892 000.00

0.00

892 000.00

Оплата теплопостачання

2271

710 800.00

0.00

710 800.00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

44 500.00

0.00

44 500.00

Оплата електроенергії

2273

136 700.00

0.00

136 700.00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)

2280

900.00

0.00

900.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних), не віднесені до заходів розвитку

2282

900.00

0.00

900.00

Інші поточні видатки

2800

500.00

0.00

500.00

 

Керівник бухгалтерської служби /

Начальник планово-фінансового підрозділу                  ____________  Н.О.Шавша

                                                                                           (підпис    (ініціали і прізвище)

                                                    

 

        «02» лютого 2018 р.

                (число, місяць, рік)