Бондарець

Ольга

Валеріївна

Освіта - вища

 

Категорія - спеціаліст ІІ категорії


Педагогічний стаж - 7
 років                                                                   

Педагогічне кредо:

"Допомогти кожному педагогу у їхньому професійному зростанні".Download
Нетрадиційні форми методичної роботи.pdf
Adobe Acrobat Document 616.8 KB
Download
анкетування при атестації педагогів.pdf
Adobe Acrobat Document 436.3 KB

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

                               ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Дана посадова інструкція складена на основі розробок Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.

1.2 Заступник директора з навчально-виховної роботи призначається і звільнюється з посади начальником міського управління освіти. На період відпустки та тимчасововї непрацездатності заступника директора з навчально-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на другого заступника з навчально-виховної роботи. Тимчасове виконання обов'язків у цьому разі здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.3 Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен мати вищу освіту (професійну) і стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

1.4 Заступник директора з навчально-виховної роботи підпорядковується посередньо директоу школи.

1.5 У своїй діяльності заступник директора з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою.     

  Заступник директора з навчально-виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

 2. ФУНКЦІЇ

  Основними напрямками діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи є:

2.1 Планування і організація навчально-виховного процесу.

2.2 Регулювання навантаження учнів.

2.3 Організація методичної роботи і підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.4 Складання тарифікаційних списків і табелю на заробітну плату педагогічним працівникам.

 2.5 Організація виконання заходів по створенню здорових і безпечних умов проведення навчальних занять.

 2.6 Здійснення керівництва постійно діючою Комісією по введенню в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання. Оформлення актів прийомки.

 2.7 Організація проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, перевірку знань з ОП учнів.  

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Заступник директора з навчально-виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

3.1 Приймає участь у розробці плану школи, безпосередньо планує розділ "Робота з педагогічними кадрами".

3.2 Скаладає розклад, забезпечує заміну уроків.

3.3 Здійснює заходи по диференціації та індивідуалізації навчання.

3.4 Впроваджує в практику роботи педагогічного колективу досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.

3.5 Здійснює контроль за виконанням навчальних програм і планів, викладанням предметів, роботою гуртків, факультативів. 3.6 Контролює правильність оцінювання успішності учнів, ведення зошитів, журналів.

3.7 Бере участь в підборі і розстановці педагогічних кадрів.

3.8 Організовує підвищення кваліфікації, підготовку і проведення атестації педагогічних працівників.

3.9 Здійснює контроль за станом медичного обслуговування учнів.

3.10 Залучається до роботи по оснащенню навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками.

3.11 Організовує роботу по підготовці і проведенню екзаменів. 3.12 Організовує підготовку до внутрішкільних олімпіад і проводить їх разом з методичними об'єднаннями вчителів.

3.13 Відвідує уроки, факультативи, позакласні заходи, аналізує їх, надає допомогу вчителям.

3.14 Здійснює контроль за успішністю і поведінкою учнів.

3.15 Контролює наявність і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу.

3.16 Організовує навчання і підвищення кваліфікації учителів з питань життєдіяльності учнів.

3.17 Контролює роботу по розробці і періодчному перегляду 1 раз на 3 роки інструкцій з ОП. 3.18 Бере участь у розробці колективного договору.

4. ПРАВА

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи в межах своєї компетенції має право:

4.1 Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих працівників, бути присутнім на їх заняттях; давати їм обов'язкові для виконання розпорядження (без права давати зауваження під час проведення занять).

4.2 Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за скоєння, що дезорганізовують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи. Правилами для учнів.

4.3 Вимагати від працівників необхідні відомості, документи, пояснення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  

5.1 За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора з навчально-виховної роботи несе дисцплінарну відповідальність у порядку, взначеному трудовим законодавством, за грубе порушення трудових обов'язків як дисциплінарне стягнення може бути застосоване звільнення. .

1 За вжиття, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з навчально-виховної роботи притягається до адміністративної відповідальності у порядку і межах, передбачених законодавством.

 2 За нанесення школі або учасникам освітнього процесу значних збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник директора з навчально-виховної роботи несе майнову відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

 6. ВЗАЄМОСТОСУНКИ. ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ.

 Заступник директора з навчально-виховної роботи:

6.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з графіком, виходячи з40-годинного робочого тижня, затвердженого директором школи.

6.2 Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і щотижневе (щомісячно).План роботи затверджується директором не пізніше п'яти днів з початкузапланованого періоду.

6.3 Надає директору письмовий звіт про свого діяльність.

 6.4 Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового іорганізаційно-методичного характеру.

6.5 Візує накази директора школи з питань організації навчально-виховної роботи.